Corrugated

Corrugated

产品编号

波纹管

导管长度 弯头 患者端 机器端 无菌 数量
038-61-301
038-61-301A
150 mm
150 mm
-
-
15 F
15F / 22M
22 F
22 F
 
 
50
50

导管长度 弯头 患者端 机器端 无菌 数量
038-61-307
150 mm
-
15 F
15 M
 
50

波纹低剖面弯头

导管长度 弯头 患者端 机器端 无菌 数量
038-61-302
038-61-301/640
150 mm
150 mm
定角
可拆卸
15F / 22M
15F / 22M
22 F
22 F
 
 
50
50

波纹鲁尔锁弯头

导管长度 弯头 患者端 机器端 无菌 数量
038-61-303
038-61-301/641
150 mm
150 mm
定角
可拆卸
15F / 22M
15F / 22M
22 F
22 F
 
 
50
50

波纹管,带弹性帽弯头

导管长度 弯头 患者端 机器端 无菌 数量
038-61-304
038-61-301/642
150 mm
150 mm
定角
可拆卸
15F / 22M
15F / 22M
22 F
22 F
 
 
50
50

波纹旋转弯头

导管长度 弯头 患者端 机器端 无菌 数量
038-61-305
038-61-305STR
038-61-301/643
150 mm
150 mm
150 mm
定角
定角
可拆卸
15F / 22M
15F / 22M
15F / 22M
22 F
22 F
22 F
 
 
50
50
50

波纹旋转弯头,带双头帽和密封

导管长度 弯头 患者端 机器端 无菌 数量
038-61-306
038-61-301/645
150 mm
150 mm
定角
可拆卸
15F / 22M
15F / 22M
22 F
22 F
 
 
50
50

导管长度 弯头 患者端 机器端 无菌 数量
038-61-306/1
150 mm
定角
15F / 22M
15 M
 
50